Lapse areng

 Lapse arengumapp

Meie rühmas on igal lapse oma arengumapp, mis sisaldab lapsega seotud dokumentatsiooni, valikuliselt  käelisi tegevusi ja töölehti. Samuti on lastevanematel võimalus ise oma lapse arengumappi täiendada- tuua sinna pilte, toredaid lapse ütlemisi, joonistusi, töölehti jms. Anna materjal õpetaja kätte ning see lisatakse lapse mappi. Lasteaiast lahkudes saab laps oma arengumapi koju kaasa.

Muukeelse lapse keeleline areng
 
Keelekümblus on kakskeelse hariduse rikastav õppevorm. Sellest saab täpsemalt lugeda SIIT.


Arenguvestlused

Arenguvestlused lastevanematega toimuvad jaanuar-veebruar 2018. Täpsem info edastatakse rühma e listis.Arenguperioodiks on reeglina üks aasta. Vajadusel võib arenguperiood olla lühem või pikem.
Soovi ja vajaduse korral on võimalik vestlust läbi viia ka teisel ajal kogu õppeaasta jooksul.  Vestluseks sobiva kuupäeva saab lapsevanem antud perioodi jooksul ise valida, selleks tuleb võtta kontakti rühmaõpetajaga. Ärajäänud vestluse puhul valib lapsevanem uue kuupäeva.LAPSE ARENGU EELDATAVAD ÜLDOSKUSED

3-5 a LAPSE ARENGU EELDATAVAD ÜLDOSKUSED

Laps oskab:
MÄNGUOSKUSED:
1. vaadelda teiste mängu
2. mängida oma esemetega
3. mängida paralleelselt sarnaste esemetega
4. mängida teiste lastega grupis
5. omada sõprussuhteid
6. liituda käimasoleva mänguga
7. leida endale käimasolevas mängus rolli
8. lahendada mängukonflikte lubatud viisil

TUNNETUS- JA ÕPIOSKUSED:
1. väljendada stressi lubatud viisil
2. väljendada viha sõnades, mitte tegudes
3. jääda rasketes ja ohtlikes olukordades rahulikuks
4. tulla toime kurbusega
5. tulla toime üllatust tekitavate olukordadega
6. tunda huvi planeeritud tegevuse vastu
7. väljendada huvi ja tähelepanelikkust teiste suhtes
8. naerda, olla enamasti rõõmus

SOTSIAALSED OSKUSED:
1. väljendada muret teiste pärast
2. öelda, kuidas teine laps tunneb end konfliktsituatsioonis
3. jagada midagi teistega
4. anda midagi teistele
5. oodata rahulikult oma järjekorda
6. täita reegleid rahulikult
7. aidata teisi ülesande lahendamisel
8. aidata abivajajat

ENESEKOHASED OSKUSED:
1. eemalduda esmasest hoidjast raskusteta
2. luua õpetajaga silmside
3. luua õpetajaga kiindumussuhet
4. leida tegevuse õpetaja abita
5. otsida kontakti mängupartneriga
6. võtta rollimängus endale rolle
7. seista oma õiguste eest
8. teha meeleldi midagi enda jaoks6-7 a LAPSE ARENGU EELDATAVAD OSKUSED

Laps oskab:
MÄNGUOSKUSED:
1. tunda mängust rõõmu ja sellele keskenduda
2. rakendada mängus loovalt oma kogemusi, teadmisi ja muljeid ümbritsevast
3. algatada erinevaid mänge ja arendada mängu sisu
4. täita mängudes erinevaid rolle
5. järgida mängureegleid ja tuttavate mängude reegleid ka teistele selgitada
6. mängu käigus tekkinud probleeme lahendada ja kaaslastega kokkuleppele jõuda
7. tunda rõõmu võidust ja taluda kaotust võistlusmängus
8. kasutada mängus loovalt erinevaid vahendeid

TUNNETUS- JA ÕPIOSKUSED:
1. saada aru lihtsamatest seostest ( hulk, põhjus, tagajärg), tajuda esemeid, sündmusi ja nähtusi tervikuna
2. mõelda nii kaemuslik-kujundlikult kui ka verbaalselt, saada aru kuuldust ja sellele vastavalt reageerida ning kasutada arutlevat dialoogi
3. tegutseda sihipäraselt ning keskenduda kuni pool tundi
4. kavandada ja korraldada oma igapäevategevusi ja viia alustatu lõpule
5. tegutseda uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi
6. suhtuda õppimisse positiivselt ( tahab õppida, katsetada, avastada, küsida)
7. rühmitada esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel
8. kasutada meeldejätmiseks kordamist

SOTSIAALSED OSKUSED:
1. mõista teiste inimeste tundeid ning arvestada neid oma vestluses ja käitumises
2. julgeda ja tahta suhelda ( tunneb huvi teiste vastu, suhtlemise vastu)
3. hoolida teistest, osutada abi ja küsida ise abi vajadusel
4. osaleda rühma reeglite kujundamisel
5. teha teistega koostööd ja nendega arvestada
6. luua sõprussuhteid
7. saada aru oma-võõras-ühine tähendusest
8. teha vahet hea ja halva käitumise vahel
9. mõista, et inimesed võivad olla erinevad
10. järgida kokkulepitud reegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme
11. selgitada oma seisukohti

ENESEKOHASED OSKUSED:
1. oma emotsioone kirjeldada ja tugevaid emotsioone ( viha, rõõm) sobivalt väljendada
2. kirjeldada oma häid omadusi ja oskusi
3. erinevates olukordades sobivalt käituda ning oma käitumist vastavalt tagasisidele muuta
4. algatada mänge ja tegevusi
5. tegutseda iseseisvalt ja vastutada oma käitumise eest
6. ohutult käituda ja teab, mis on tervisele kasulik või kahjulik
7. hakkama saada eneseteenindamisega ja omandada esmased tööharjumused
8. kasutada erinevaid vahendeid heaperemehelikult ning koristada tegevuse lõppedes enda järelt.5 AASTASE LAPSE KEHALINE ARENG JA OSKUSED


Täpsemalt saab lugeda siit!


Toredad mängud koos mängimiseks arvutis, mis toetavad lapse keelelist arengut ja kõnest aru saamist.

Mängi SIIT.


LAPSE KÕNE ARENG:


4-5a
http://rajaleidja.innove.ee/wp-content/uploads/2019/12/K%C3%B5ne-arengu-voldik-I_A4_veebi.pdf

6-7a
http://rajaleidja.innove.ee/wp-content/uploads/2019/12/K%C3%B5ne-arengu-voldik-I_A4_veebi.pdf